Od roku 2008 nabízím  jako odborně způsobilá osoba v požární ochraně s osvědčením vydaným ministerstvem vnitra ČR dle § 11, odst. 1, zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů následující služby:

- školení zam
ěstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti požární ochrany
- odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
- preventivní požární prohlídky objektů
- rozmíst
ění a instalace požárně bezpečnostních tabulek a fotoluminiscenčních tabulek k označování
                    únikových cest v objektech dle ČSN
- zpracování kompletní požární dokumentace pro podnikající fyzické a právnické osoby zahrnující:
                    začlen
ění do kategorie činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím
                    organizaci zabezpečení požární ochrany
                    požární řády
                    požární poplachové sm
ěrnice
                    požární evakuační plány
                    dokumentace zdolávání požáru
                                     - operativní plán
                                     - operativní karta
                    řád ohlašovny požárů
                    tematický plán a časový rozvrh školení zam
ěstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek
                   a preventistů požární ochrany
- veškeré služby BOZP ve spolupráci s firmou Jiří Syrový - www.bozp-po.tym.cz